სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს ჯამში 120 კრედიტს (ECTS)

სავალდებულო სასწავლო კურსები: 35 კრედიტი (ECTS)
სავალდებულო კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი): 30 კრედიტი (ECTS)
არჩევითი სასწავლო კურსები: 25 კრედიტი (ECTS)
თავისუფალი კრედიტები: 30 კრედიტი (ECTS)

სწავლების სტანდარტული ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი, 2 წელი

I სემესტრი

II სემესტრი

სავალდებულო

1. ევროპის ისტორია - 5 ECTS

2. ევროკავშირის სამართალი - 5 ECTS

3. ევროკავშირის ინტეგრაციის ეკონომიკა - 5 ECTS

4. ევროკავშირის მართვა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი - 5 ECTS

5. აკადემიური წერა - 5 ECTS

6. კვლევის დიზაინი და სოციალური კვლევის მეთოდები - 5 ECTS

 

არჩევითი

7. მოლაპარაკებების ხელოვნება - 5 ECTS

8. სამართლის თეორია - 5 ECTS

 

თავისუფალი კრედიტები

 

სავალდებულო

1. ევროინტეგრაციის თეორიები - 5 ECTS

 

არჩევითი

2. ევროპის კულტურული მოზაიკა - 5 ECTS

3. მოსახლეობა და ევროპული განვითარება - 5 ECTS

4. ევროკავშირის სამართალი და ინვესტიციები - 5 ECTS

5. საერთაშორისო სამართალი - 5 ECTS

6. საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი და ადამიანის უფლებები - 5 ECTS

7. სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებები - უნივერსალური, რეგიონული (ევროპის საბჭო, ევროკავშირი) და კონსტიტუციური დაცვა - 5 ECTS

8. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი და უმცირესობები - 5 ECTS

9. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი - 5 ECTS

10. საერთაშორისო დავების გადაწყვეტა - 5 ECTS

11. პრაქტიკა - 5 ECTS

 

თავისუფალი კრედიტები

III სემესტრი

IV სემესტრი

არჩევითი

1.საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის პრაქტიკული ასპექტები - 5 ECTS

2. სოციალური პოლიტიკა ევროპაში - 5 ECTS

3. ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი - 5 ECTS

4. საერთაშორისო და ევროპული კავშირის ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი - 5 ECTS

5. ადამიანის კონცეფცია ევროპულ ლიტერატურაში რენესანსიდან დღემდე - 5 ECTS

6. ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალი - 5 ECTS

7. ევროკავშირის საერთაშორისო კერძო სამართალი - 5 ECTS

8. საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი - 5 ECTS

9. პრაქტიკა - 5 ECTS

 

თავისუფალი კრედიტები

სავალდებულო

1. სამაგისტრო ნაშრომი - 30 ECTS   (იხილეთ სამაგისტრო ნაშრომისთვის ციტირების აკადემიური გაფორმების სტილი და სხვა სტანდარტები)

არჩევითი

2. პრაქტიკა - 5 ECTS

თავისუფალი კრედიტები


 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012