სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ 2014 წლის 26 თებერვლის N20/2014 დადგენილებით დამტკიცებული ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა

სადოქტორო პროგრამის კომპონენტები:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა - 60 კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს - 120 კრედიტი.      

სასწავლო კომპონენტის სავალდებულო ელემენტებია:
1.    აკადემიური წერა (დოქტორი გიული შაბაშვილი) - 5 ECTS;
2.    სწავლების მეთოდები (დოქტორი ეთერ ღვინერია) -5 ECTS;
3.    კვლევის ხარისხობრივი მეთოდები და  დიზაინი ევროპისმცოდნეობაში (დოქტორი მარატ აკოპიანი)- 5 ECTS;  
4.    პროფესორის ასისტენტობა– 5 ECTS;
5.    ევროპის ეკონომიკა, გაღრმავებული კურსი (დოქტორი მერაბ აბდალაძე) - 5 ECTS;
6.    ორი სასემინარო ნაშრომის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა - 20 ECTS;
7.    კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები/გამოყენებითი სტატისტიკა - (დოქტორი ქართლოს ყაჭიაშვილი)- 5 ECTS;
8.    ევროკავშირის სამართალი, გაღრმავებული კურსი  (დოქტორი ნათია ლაპიაშვილი) - 5 ECTS.

სასწავლო კომპონენტის სხვა ელემენტები არჩევითია:

1.  ევროკავშირისა (სუპრანაციონალური) და გაეროს (უნივერსალური) - საერთაშორისო ორგანიზაციების შედარებითი ანალიზი - 5 ECTS;
2.   ევროპის საარჩევნო პოლიტიკა - (დოქტორი მარატ აკოპიანი)- 5 ECTS;
3.   ევროპის იდეა (დოქტორი მარატ აკოპიანი)- 5 ECTS;
4. პროფესორის ასისტენტობა– 5 ECTS;

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, საერთო საუნივერსიტეტო სქემის ფარგლებში ადგენს დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.  
კვლევითი კომპონენტი მოიცავს 2 კოლოქვიუმს თითოეულისათვის 20 კრედიტის (40 კრედიტის) ოდენობით და სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებასა და დაცვას (80 კრედიტი).

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ  2019 წლის 04 მარტის N25/2019  დადგენილებით დამტკიცებული ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა. ცვლილებები შევიდა თსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 26 ივლისის სხდომაზე. 


სასწავლო კურსების / მოდულების ტიპი: საფაკულტეტო / სავალდებულო / არჩევითი

 

N

კოდი

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ECTS

სტუდენტის საათობრივი დატვირთვა

სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობა

სწავლების სემესტრი

ლექტორი /

ლექტორები

შემოდგომის

გაზაფხულის

საკონტაქტო

დამოუკიდებელი

სულ

ლექცია

სემინარი/

სამუშაო ჯგუფი

პრაქტიკუმი/ ლაბორატო-რიული

 

 

აკადემიური წერა

 

5

15

30

 

80

125

წინაპირობის გარეშე

X

 

 

 

 

 

კვლევის დიზაინი და სოციალური კვლევის მეთოდები

 

5

15

30

 

80

125

წინაპირობის გარეშე

X

 

 

 

 

 

სწავლების მეთოდები

5

15

30

 

80

125

წინაპირობის გარეშე

 

X

 

 

 

 

სასემინარო ნაშრომი 1

 

10

 

25

 

225

250

 

X

 

 

 

 

 

სასემინარო ნაშრომი 2

10

 

25

 

225

250

სასემინარო ნაშრომი 1

 

 

X

 

 

 

 

პროფესორის ასისტენტობა [1]

10

 

 

 

 

250

სწავლების მეთოდები;

აკადემიური წერა;

კვლევის დიზაინი და სოციალური კვლევის მეთოდები

 

X

X

 

 

არჩევით კურსები 20 (სტუდენტმა უნდა აირჩიოს 10 კრედიტი)

 

 

 

ევროკავშირის სამართალი

5

15

30

 

80

125

 

X

X

 

 

 

 

ევროპის ეკონომიკა

 

5

15

30

 

80

125

 

X

X

 

 

 

 

თავისუფალი კრედიტები

5 


125

 

X

X

 

 

 

 

პროფესორის ასისტენტობა

10

 

 

 

 

250

 

X

X

 

 [1] გულისხმობს შემდეგი კომპონენტის სავალდებულოდ შესრულებას: ევროპისმცოდნეობის სამაგისტორო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსების „მმართველობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ევროკავშირში (ევროპის ინტეგრაციის თეორიები და ევროკავშირის ინსტიტუტები)“, „ევროკავშირის სამართალი“, „ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკა“ და/ან „ევროპის ისტორია“ შესაბამისი პროფესორის დახმარებას, სასწავლო კურსის მსვლელობაში მონაწილეობას მთელი სემესტრის განმავლობაში, პროფესორთან შეთანხმებით, კურსის ფარგლებში კვლევითი პროექტის შემუშავებასა და დაწერას. ასევე, ქვემოთ ჩამოთვლილიდან დამატებით მინიმუმ ერთი კომპონენტის მაინც შესრულებას: ა) თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტში შექმნილი ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის მეთოდების ცენტრის ფარგლებში სპეციალურად დოქტორანტებისთვის ორგანიზებულ სასწავლო ტრენინგ-კურსებში მონაწილეობას და მიღებული შესაბამისი ცოდნის შედეგად სამეცნიერო ხელმძღვანელთან ერთობლივად სილაბუსების შედგენას ან ცალკეული ლექციების მომზადებას; ბ) საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებისთვის სწავლის ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით ვიდეო-ლექციების მომზადებას; გ) სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ მითითებული სხვა პრაქტიკული კომპონენტის შესრულებას, როგორიცაა მაგალითად, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების ქვიზების, ესეების, პრეზენტაციების, შუალედური და ფინალური გამოცდების გასწორებაში დახმარება). პროფესორის ასისტენტობის კომპონენტი შესრულებად ჩაითვლება, თუ დოქტორანტი წარმოადგენს სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ დამოწმებულ სათანადო ფორმით შევსებულ, დეტალურ ანგარიშს.


 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012