მიღების მეორე ეტაპი ევროპისმცოდნეობის ინგლისურენოვან ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე 2022/2023

02.09.2022
ევროკავშირის მხარდაჭერით დაარსებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აგრძელებს  მიღებას    2022–2023 სასწავლო წლისათვის    ინგლისურენოვან  ინტერდისციპლინურ  სამაგისტრო პროგრამაზე "ევროპისმცოდნეობა", ევროპულ უნივერსიტეტებში მობილობის შესაძლებლობითა და საჯარო და კერძო სექტორებში სტაჟირების შეთავაზებით. 
  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი დაარსდა 2007 წელს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და კონცეფტუალურად ეფუძნება თსუ–ის ოთხ ფაკულტეტს:
 
  • იურიდიული ფაკულტეტი; 
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
  • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.    

ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმი და კურსის სილაბუსები შედგენილია უცხოელი ექსპერტების მიერ ევროპისმცოდნეობის წამყვანი ევროპული პროგრამების გათვალისწინებით. 


დიპლომი გაიცემა თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ.


სწავლის ღირებულება სემესტრულად შეადგენს  1500 ლარს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხოლო  2100 ლარს  - უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.    

2022-2023 სასწავლო წლისთვის დაწესებულია კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სტიპენდიები.  სტიპენდია ხელმისაწვდომია    საქართველოს, სომხეთის რესპუბლიკის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, ბელარუსიის რესპუბლიკის, უკრაინისა და მოლდოვის რესპუბლიკის მოქალაქეებისთვის. 


კანდიდატებს, აუცილებელია, ჩაბარებული ჰქონდეთ საერთო სამაგისტრო გამოცდა, რის საფუძველზეც მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი საფასურის დაფარვის ნაწილში მოქმედებს. 

ამასთან, პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ქონა შემდეგი ფაკულტეტებიდან: იურიდიული, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა. 


ევროპისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. 
2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების ვადები:
(რექტორის ბრძანება N258/01-01, 2/09/2022.)

ა) საბუთების მიღება - 7-9 სექტემბერი;
*ბ) საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის გაგრძელების უფლების მქონე მაგისტრანტობის კანდიდატების ინგლისური ენის ცოდნის დადგენის მიზნით გასაუბრება - 12-13 სექტემბერი;
გ) გამოცდა ინგლისურ ენაში (B2 დონე) -  14 სექტემბერი;
დ) გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 15  სექტემბერი;
ე) გამოცდის შედეგების გასაჩივრება –  16 სექტემბერი;
ვ) აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 19 სექტემბერი;
ზ) გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი) და გასაუბრება – 20 სექტემბერი;
თ) გამოცდის (წერითი კომპონენტი) შედეგების გამოცხადება – 21 სექტემბერი;
ი) გამოცდის (წერითი კომპონენტი) შედეგების გასაჩივრება – 22  სექტემბერი;
კ) აპელაციის (წერითი კომპონენტი) შედეგების გამოცხადება – 23  სექტემბერი;
ლ) ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან - 26 სექტემბერი;
ნ) საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის მაგისტრანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა -  27 სექტემბერი.

მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 

ა) განცხადება თსუ რექტორის სახელზე;
ბ) ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ცალი და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
გ) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ-ის კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად დამოწმებული ასლი; 2022 წლის კურსდამთავრებულთათვის  - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;
დ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი; უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში პასპორტის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;
ე) უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის/შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროექტის - "CERTUS"-ის ფარგლებში გაცემული სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ვ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
თ) საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე მონაწილეობის დამადასტურებელი საგამოცდო ბარათის ასლი;
ი) რეზიუმე/СV ინგლისურ ენაზე (სასურველია Europass ფორმატით); 
ლ) სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე (500-700 სიტყვა).
საკონტაქტო ინფორმაცია:

ევროპული კვლევების ინსტიტუტი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3, მე-2 კორპუსი, მე-4 სართული, ოფისი 400
ელ-ფოსტა:   helpdesk.ies@tsu.ge
ტელ: (+995) 595770110 -  გთხოვთ, წინასწარ დაგვიკავშირდეთ.
<< უკან დაბრუნება
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012